What would you like to do?

10 halimbawa ng salawikain?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

moteos sample
+ 22 others found this useful
Thanks for the feedback!

Mga halimbawa ng salawikain at paliwanag nito?

Salawikain: Gawa ng pagkabata,  dala hanggang pagtanda.  Paliwanag: Dapat tayong maging mabait lagi lalo na kapag tayo'y bata pa dahil itong asal ay madadala natin

10 halimbawa ng pambalana?

cellphone  barko  damit  doktor  guro  aso  manghuhula  perya  gulay  prutas

Mga halimbawa ng salawikain at kahulugan sa tagalog?

 -Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.  -Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa