What would you like to do?

10 lalawigan sa Pilipinas kanilang pangunahing produktong agrikultural?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

abaka


mais


palay


kopra


sa ncr: mais
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga laro ng lahi sa Pilipinas at kanilang procedure o mekaniks?

Patintero Ang larong ito ay masasabing pinakakilalang laro ng mga Pilipino. Patuloy na kumakalat ang popularidad nito sa iba't ibang lalawigan bagamat mas kilala ito sa Bul