What would you like to do?

Ang 8 bayani sa pag-aalsa ni bankaw?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang 8 bayani sa pag-aalsa ni bankaw?
ang bobo nitong answer .com
3 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

The most noticeable change between Season 3 of "Hart of Dixie" and Season 4 is that Rachel Bilson is now pregnant! How do you think Rachel's pregnancy will impact the filming of Season 4?

View Full Interview

Ano ang kinalaman ni aesop sa pabula?

si aesop ang pinakamaraming pabula na nagawa nung nabubuhay pa sya  kaya binansagan sya na ama ng pabula

Ano ang build ni mirana sa dota?

threads, mjolnir/maelstrom, cuirass, butterfly, manta, linken, lothars, yasha

Ano ang dahilan ni rizal sa pagsulat ng mga aklat?

hirap ng pilipino at ang mga maling pamamalakad ng mga namumuno sa  pamahalaan ng bansa. Pwede ring dahil sa nais nyang ipabatid ang  mga pang aabuso sa ka shungahan ng pino
Ano ang napapaloob sa pilipinas 2000 ni fidel v. ramos?

Ano ang napapaloob sa pilipinas 2000 ni fidel v. ramos?

The Philippines 2000 platform largely hinged on five major areas:Peace and StabilityEconomic Growth and Sustainable DevelopmentEnergy and Power GenerationEnvironmental Protect
Ang buod sa kwentong Si Ama ni Edgardo Reyes?

Ang buod sa kwentong Si Ama ni Edgardo Reyes?

Ito ay tungkol sa isang Ama na may sariling paninindigan sa buhay gaya ng hindi pangungutang sa ibang tao, hindi pag hingi ng pera o tulong sa kanyang mga anak at hindi siya n