What would you like to do?

Ang 8 bayani sa pag-aalsa ni bankaw?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang bobo nitong answer .com
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kaugnayan ni Adam smith sa ekonomiks?

Adam Smith ay responsable para sa pagtaas ng kapitalismo sa buong mundo, na revolutionized ang ekonomiya ng West nilikha at mga merkado na kung saan ang buong mundo ay maaarin

Ano ang dahilan ni rizal sa pagsulat ng mga aklat?

hirap ng pilipino at ang mga maling pamamalakad ng mga namumuno sa  pamahalaan ng bansa. Pwede ring dahil sa nais nyang ipabatid ang  mga pang aabuso sa ka shungahan ng pino

Ano ang napapaloob sa pilipinas 2000 ni fidel v. ramos?

The Philippines 2000 platform largely hinged on five major areas:Peace and StabilityEconomic Growth and Sustainable DevelopmentEnergy and Power GenerationEnvironmental Protect

Ang buod sa kwentong Si Ama ni Edgardo Reyes?

Ito ay tungkol sa isang Ama na may sariling paninindigan sa buhay gaya ng hindi pangungutang sa ibang tao, hindi pag hingi ng pera o tulong sa kanyang mga anak at hindi siya n

Ano ang naiambag sa ekonomiks ni Karl Marx?

Ang economics ng Karl Marx center sa paligid ng komunidad at social responsibilidad. Walang isang tao ang nagmamay-ari ng anumang pag-aari - ang lahat ng ito ay kabilang sa mg