What would you like to do?

Ang mga uri ng pamahalaan ng mga bansa sa asya?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


South Korea
Republika
North Korea
Democratic Republic
India
Republika
Sri Lanka
Democratic Socialist Republic
Bhutan
Hereditary Monarchy
Nepal
Parliamentary Democracy
Tsina
Komunista
Taiwan
Multiparty Democracy
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga uri ng relihiyon sa Asya?

roman catholic zoroastrianism kristiyanismo judaismo hinduismo Islam Buddhism christian Muslim seven day adventist baptist aliance mga relihiyion sa As

Ano ang mga uri ng demokratikong pamahalaan?

Sentralisado ang pamahalaan kung ang pamahalaang lokal ay nananatiling nasa ilalim ng pagsubaybay ng pamahalaang pambansa. Pederal ang pamahalaan kung ang mga pinuno ng pamaha

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa pilipinas?

Sayang!Hindi ko masasagutan ang aking takdang aralin sa madaling panahon!.Kung maaari pwede po bang ibigay ang sagot sa tanung na ito?.Marami po kasing naghahanap ng tanung na

Ano ang mga uri ng pamahalaan sa buong mundo?

MGA URI NG PAMAHALAAN........   MONARKIYA- kapag iisa lang ang may hawak ng pamahalaan. ang pamunuan ay naipamamana sa mga anak.    CONSTITUTIONAL MONARCHI- pinamum