What would you like to do?

Ano ang Klasipikasyon ng Wika sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang Philippine wika ay nahahati sa mga sumusunod na grupo:

Northern Philippine Wika
Batanic Wika
Northern Luzon wika
Gitnang Luzon wika
Northen Mindoro wika

Greater Central Philippine wika
Timog Mangyan wika
Central Philippine wika
Palawan wika
Mindanao wika
Gorontalo-Mongondow wika

Kalamian wika
South Mindanao wika
Sangiric wika
Minahasan wika
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ugnayan ng wika sa tao?

ang wika ay isang paraan upang mag kaunawaan ang mga tao o mamamayan sa isang Lugar kung saan ay nag kakaroon ng isang magandang ugnayan ang tao sa kapwa niLa. ito rin ang nag

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga l

Ano ang teorya ng migrasyon sa Pilipinas?

Ito ay teorya ni beyer -Nagsusulong ng hinuha tungkol sa tatlong grupo ng Tao- Negrito, indones at Malay bilang ninuno ng Filipino

Anu ano ang klasipikasyon ng wika?

tipolohikal na klasipikasyon genetic na klasipikasyon

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

  Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Ox

Anu ano ang walo na pangunahing wika ng pilipinas?

Ang bansang Pilipinas ay mula sa Felipinas, na unang ipinangalan ni Ruy Lopez de Villalobos sa bansa sa karanganlan ni Prinsipe Felipe na naging Haring Felipe II ng Espanya. S