What would you like to do?

Ano ang Klasipikasyon ng Wika sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang Philippine wika ay nahahati sa mga sumusunod na grupo:

Northern Philippine Wika
Batanic Wika
Northern Luzon wika
Gitnang Luzon wika
Northen Mindoro wika

Greater Central Philippine wika
Timog Mangyan wika
Central Philippine wika
Palawan wika
Mindanao wika
Gorontalo-Mongondow wika

Kalamian wika
South Mindanao wika
Sangiric wika
Minahasan wika
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ugnayan ng wika sa tao?

ang wika ay isang paraan upang mag kaunawaan ang mga tao o mamamayan sa isang Lugar kung saan ay nag kakaroon ng isang magandang ugnayan ang tao sa kapwa niLa. ito rin ang nag

Ano ba ang kahalagahan ng wika sa tao?

ang wika ang siyang nagbubuklod ng mga mamamayan ng isang bansa.ito rin ang siyang nagsisilbing komunikayon ng mga tao sa ibat ibang bansa...<jessa vicoy>..

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga l

Ano ang kahalagahan o kaugnayan ng kultura at pulitika sa wika?

ang kaugnayan ng wika sa pulitika at kultura ay ang pagkakaisa sapagkat ang wika mismo ang siya lamang ang nakakagawa ng mga batas na siyang susundin at magiging partikular sa

Ano ang mga rehistro ng wika sa ibat-ibang larangan?

ang mga salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa iba't ibang field o larangan.Pansinin ang sumusunod na halimbawa: LARANGAN KAHULUGAN composition kompos

Ano ang kahalagahan ng linggwistika sa nagtuturo ng wika?

Ang linggwistika ay ang pag-aaral sa wika ng tao at tinatawag na isang linggwista ang mga dalubhasa dito. Maaaring isadiwa ang pag-aaral ng linggwistika sa tatlong malalaking

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

  Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Ox