What would you like to do?

Ano ang Klasipikasyon ng Wika sa Pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang Philippine wika ay nahahati sa mga sumusunod na grupo:

Northern Philippine Wika
Batanic Wika
Northern Luzon wika
Gitnang Luzon wika
Northen Mindoro wika

Greater Central Philippine wika
Timog Mangyan wika
Central Philippine wika
Palawan wika
Mindanao wika
Gorontalo-Mongondow wika

Kalamian wika
South Mindanao wika
Sangiric wika
Minahasan wika
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang ugnayan ng wika sa tao?

ang wika ay isang paraan upang mag kaunawaan ang mga tao o mamamayan sa isang Lugar kung saan ay nag kakaroon ng isang magandang ugnayan ang tao sa kapwa niLa. ito rin ang nag