What would you like to do?

Ano ang Mga sinaunang batong ginagamit?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga lumang bato
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang sinaunang panahanan ng mga tao?

kweba . silungan na may isang panig . silungan na may dalawang panig . tahanan sa itaas ng punong kahoy . bangkang tahanan . ll > AIYA . 22 < ll

Ano ang mga batas noon ng mga sinaunang pilipino?

PAMAHALAAN: Mga pinuno, batas at hukuman PINUNO: Rajah, Datu, Sultan Tungkulin ng pinuno: Gumagawa at nagpapatupad ng batas, tagahatol, nagbibigay ng parusa, pinuno sa