Ano ang ambag sa kabihasnan ni vasco de gama?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

damagem ken jayzon nga sapphire
1 person found this useful

How did vasco de gama die?

of scurvay on a voyage. Answer He did not die of scurvy. He contracted malaria not long after arriving in Goa to take over the position of Viceroy, and died in the city of Cochin on Christmas Eve in 1524.

What does the DE mean in Vasco De Gama?

Actually, it's Vasco da Gama, and he was the first European person to arrive to India in 1498, discovering a new way to reach India, by crossing the Atlatic Sea and passing by Cape Town. So, that da doesn't stand for anything, it's just a name ;)

What did Vasco de Gama accomplish?

He accomplished ... well um.. i dont know because im doing my social studies homework and i honestly dont get it bye sorry! - Vnindaxo

What did vasco de gama want to accomplish?

In 1497 he left Lisbon with three ships and 168 men and rounded the cape, crossed the Indian ocean and arrived in Calcutta on May 20, 1498. The ruler became hostile and he had to fight his way out of the harbor. In Sept. 1499 he arrived back to Lisbon and was made a noble. King Emmanuel sent 13 more (MORE)

What country sponsored vasco de gama?

The country that sponsored Vasco De Gama was Portugal, they wanted him to go out and find a safer route to Inda so that they could get spices for their meat. They wanted the spices because they used salt to keep the meat from going off. ( It didn't taste very nice who could blame them.

Why did vasco de gama go on his voyage?

Vasco da Gama was trying to find a fairly direct trade route fromPortugal to India. He was tasked with connecting the alreadydiscovered route to southern Africa with the, then, unknown coastof India.

Who helped Vasco de Gama?

Portuguese King Manuel I offered Vasco de Gama support on his first voyage. Other Portuguese royalty supported him on other journeys.

How did vasco de gama impact the renissance?

He made other country's jealous because he had accomplished many things. At first his country was jealous of Christopher Columbus. When the king found out that Christopher went on a voyage to bring back treasure but he didn't know where it was. Only De Gama's country did. Also no other explorer coul (MORE)

What did vasco de gama eat?

he would drink water from the lake , but first he would boil ( purify it make it better) it so he wouldn't get sick and die . He ate Samoans from the Indians that lived in India .

What dangers did vasco de gama face?

well he faced storms and alot of unknown sea monsters they had no foodso they had to eat rotten biscuts and they had nothing to drink so they had to drink yellow liquid(pee)

Ano ang ginawa ni aguinaldo sa Hong Kong?

dahil sa kasunduan, nagtungo si aguinaldo sa hongkong at ilang piling kasamahan sa hongkong bilang mga exile noong disyembre 27, 1897 dala ang tsekeng nagkakahalaga ng php 400 000.

Ano ang buhay ni fely sa banyaga?

sya ay naninibago dahil minsan lamang sya umuwe sa lugar na iyon dalawang beses sa isang taon pasko at kung may patay -SHIELA ROLUNA MERCADO

Anu-ano ang mga kabihasnan sa asya?

Ang mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya ay: Mesopotamia (Ilog Tigris-Euphrates) Mohenjo-Daro at Harrapa (Ilog Indus) Hsia at Shang sa Tsina (Ilog Huang Ho) Another Answer : Ang mga Kabihasnan sa Asya ay ang: Mesopotamia sa Ilog Tigris-Euphrates (Kanlurang Asya) Sumerian (4000-2500 (MORE)

Ano ang mga batas ni Hammurabi sa sinaunang kabihasnan sa babylonian?

Mga Halimbawa ng Batas ni Hammurabi * Kung ang isang Tao strikes isang buntis, sa gayon magdulot sa kanya upang Hindi matupad at mamatay, anak na babae ang sumusugat's ay dapat na ilagay sa kamatayan. * Kung ang isang Tao inilalagay ang mga mata ng isang pantay-pantay, ang kanyang mga mata ay (MORE)

Ano ang naiambag sa ekonomiks ni Karl Marx?

Ang economics ng Karl Marx center sa paligid ng komunidad at social responsibilidad. Walang isang tao ang nagmamay-ari ng anumang pag-aari - ang lahat ng ito ay kabilang sa mga estado, at doled out sa mga tao bawat ayon sa kanyang trabaho at pangangailangan. The economics of Karl Marx center around (MORE)

Ano ang nai-ambang ni Aristotle sa ekonomiks?

Aristotle ay isang Griyego pilosopo na sinulat ni malawakan tungkol sa likas na katangian ng lungsod, kabilang ang seksyon tungkol sa mga pang-ekonomiyang katatagan pagpapanatiling lungsod sa malakas.

Ano ang kaugnayan ni Adam smith sa ekonomiks?

Adam Smith ay responsable para sa pagtaas ng kapitalismo sa buong mundo, na revolutionized ang ekonomiya ng West nilikha at mga merkado na kung saan ang buong mundo ay maaaring lumahok. Adam Smith is responsible for the rise of worldwide capitalism, which revolutionized the economies of the West an (MORE)

What did Vasco De Gama do in the Renaissance?

Vasco da (, 1st Count of Vidigueira , was a Portuguese explorer , one of the most successful in the Age of Discovery and the commander of the first ships to sail directly from Europe to India . The route meant that the Portuguese wouldn't need to cross the highly disputed Mediterranean nor (MORE)

What did Vasco De Gama travel in?

Vasco de Gama traveled in a boat. He sailed on the water, and he traveled East. He traveled around Africa, Lisbon, Portugal, and other areas. He traveled around the year of 1497.

Ano ang kabihasnan?

ang kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran ng isanglipunan. [1] Naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila angkanilang mga sarili upang maging isang matatag at mabisang pangkat,sa halip na gumagalaw ng magkakahiwalay o bahagi lámang ng isang tribo .

Was anything named after Vasco de Gama?

Yes, in Portugal there are many avenues and streets named afterhim all over the country. Other known examples (and by no meansthis pretend to point all references) in gardens, a big bridge,schools, even malls, and so on. The same thing happens in formerPortuguese colonies in Africa, Brazil (where th (MORE)

Ano ang mga nagawa ni Emilio Aguinaldo para sa Pilipinas?

Ginampanan niya ang pamumuno sa KKK pagkatapos mahuli at ipapatay si Rizal. . Ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. . Pinamunuan niya ang pagtutol sa pananakop ng mga Amerikano hanggang siya ay mahuli noong 1901 ni US General Frederick Funston.