What would you like to do?

Ano ang ibig sabihin ng sosyolek?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang sosoyolek ay ang isang salita na
+ 7 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

How does it feel when you go to the movies and use your own app to save a few bucks? Maybe you saw some of those summer blockbusters you mentioned?

View Full Interview

Ano ang ibig sabihin ng pinipintuho?

ang ibig sabihin ng pinipintuho ay minamahal ayon yan sa isang libro sa filipino

Ano ang ibig sabihin ng damdamin?

ng emosyon o damdamin ay ang pakiramdam ng isang Tao na Hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang ind

Ano ang ibig sabihin ng taripa?

buwis o tax

Ano ang ibig sabihin ng anito?

Ito ang Diyos ng mga sinaung tao.Sinasamba ito nila bilang isang Diyos para magkaroon sila ng mabuting buhay.

Ano ang ibig sabihin ng teoryang arketayp?

Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Ito ay may simula at wakas, kasunod n
Ano ang ibig sabihin ng function?

Ano ang ibig sabihin ng function?

ang ibig savihin ay ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ano ang ibig sabihin ng pakli?

pakli- sabi "lumabas daw kayo" ang pakkli ng guro