Ano ang isang tula?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

11 people found this useful

Ano ang mga elemento ng tula?

Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. . Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may

Ano ang kaligirang kasaysayan ng Tula?

By:Tedd Mikhail B. Ulit Kaligirang Pangkasaysayan ng Tula Sinaunang Panahon Ayon sa pananaliksik nina Tumangan, Alcomtiser ang matandang panulaan ng Pilipi

Ano ang mga anyo ng tula?

Ang Malayang taludturan - Isang tula na isinulat nang walang sinusunod na patakaran kung Hindi ang ano mang naisin ng sumusulat.Ito ay ang anyo ng tula na ipinakilala ni Alej

Anu-ano ang elemento ng tula?

1. Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. 2. Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may

Anu-ano ang mga elemento ng tula?

ano-ang mga produkto sa region 9 at sa region ng ilocos ano-ano ang mga trabaho sa rehiyon ng 12 ano ang tawag sa mga tao doon

Ano ano ang mga katangian ng tula?

Ang mga katangian ng tula ay 1.tugma-tumutukoy sa paggamit ng mga huling salita sa bawat taludtod na ang dulumpantig ay magkakasintunog o msgkakatugma 2.sukat - tumutukoy s

Ano ang elemento ng tula?

Elemento ng Tula: Panloob 1. Ritmo 2. Imahe 3. Kaisipang Panulaan 4. Damdamin 5. Masining na pagpapahayag Panlabas 1. Sukat 2. Tugma 3. Sining o Karikt