Ano ang istorya ni Ferdinand marcos?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

tangina nyu
1 person found this useful

Programa ni ferdinand marcos?

Programa sa Reporma sa Lupa • Lahat ng may-ari ng lupa na natatamnan ng bigas at mais ay inutusang hatiin ang labis nilang lupain. Ito ay ibibigay sa mga magsasakang

Ang istorya ng ekspedisyon ng France ni Ferdinand Magellan?

Magellan, Ferdinand (Portuguese, Fernão de Magalhães; Spanish, Fernando de Magallanes ) (c. 1480-1521), Portuguese navigator and explorer, the first European to cross

Ano ang 5 barko na ginamit ni Ferdinand Magellan?

santiago,san antonio,concepcion,Trinidad at Victoria (ang nakapuntasa pilipinas ay ang Victoria ngunit ang victoria din ang nakabaliksa spain at iba na ang naging henete nito
In Filipino Language and Culture

Talambuhay ni Ferdinand Marcos?

Si Ferdinand E. Marcos ang itinuturing na isa sa pinakamatalinong naging pangulo ng bansa, Hindi lamang sa temang akademiko kundi pati sa kanyang ginawa upang mapanitili niya
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang Anekdota ni Ferdinand marcos?

siya ang pangulo na pinakatagal natapos ang kanyang panunungkulan halos 21years mmarami siyang nagawa sa ating bansa
In Languages and Cultures

Anu-ano ang mga nagawa o programa ni Ferdinand Marcos?

Programa sa Reporma sa Lupa • Lahat ng may-ari ng lupa na natatamnan ng bigas at mais ay inutusang hatiin ang labis nilang lupain. Ito ay ibibigay sa mga magsas