What would you like to do?

Ano ang kahulugan ng pantig?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang kahulugan ng pantig?
ang pantig ay binubuo ng isang salita o bahagi ng isang salita na binibigkas sa pamamagitan ng isang walang antalang bugso ng tinig.
+ 14 others found this useful
Thanks for the feedback!
Ano ang kahulugan ng pabula?

Ano ang kahulugan ng pabula?

ang pabula ay kwento na may mga tauhang ginagampanan ng hayop na kumikilos, nagsasalita, at nag iisip tulad ng tao..ito'y nag iiwan ng magandang aral na tumatatak sa puso't is
Ano ang kahulugan ng idioma?

Ano ang kahulugan ng idioma?

ewan qoe
Ano ang kahulugan ng arkeologo?

Ano ang kahulugan ng arkeologo?

naghuhukay ng mga artifact o naiwang ebidensya ng pamumuhay ng mga sinaunang Tao
Ano ang kahulugan ng salik?

Ano ang kahulugan ng salik?

Salik (png.) 1. Mahalagang sangkap o elemento. 2. Alinman sa apat na bahagi ng kalikasan: lupa, hangin, apoy, at tubig 3. Impluwensya *Source: From an old dictionary*

Ano ang kahulugan ng hikayat?

impluwensyahan!!

Ano ang kahulugan ng pakikinig?

ang paraan ng pagtatanggap ngmensahe sa pamamagitan ng ating pandinig.
Ano ang kahulugan ng humanismo?

Ano ang kahulugan ng humanismo?

Ang Humanismo ay kilusang kultural na naglalayong buhayin ang klasikal na kultura ng mga griyego at romano.