What would you like to do?

Ano ang kaugalian ng mga Pilipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


KAUGALIAN NG MGA PILIPINOPAGTITIWALA SA MAYKAPAL

Malaki an gating tiwala sa Poong Maykapal. Naniniwala tayo sa mga biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga ibinigay Niyang biyaya sa atin. Nagdarasal tayo na pangalagaan Niya tayo.

Nakita ang ating pagtitiwala sa Maykapal sa oras ng kagipitan o problema. Nang magkaroon ng rebolusyon sa EDSA, nagdasal ang mga tao.

PAGBUBUKLOD NG MAG-ANAK

Malapit sa isa't isa ang bawat kasapi ng mag-anak na Pilipino. Matibay ang pagbubuklod-buklod ng ating pamilya. Madalas dumalaw ang mga anak sa mga magulang kahit na nag-asawa na sila.

PAGKAMATULUNGIN

Ang bayanihan o palusong ang tawag na iba rito. Ang pagtutulungang ito ay isang katangi-tanging ugali natin. Nakatutulong ito sa pag-unlad ng ating pamumuhay. Sama-sama tayong nagtutulungan sa pagtatanim upang maging masagana ang ating ani. Nagtutulungan din ang mga kasapi ng barangay na mapaayos at mapaganda ang kanilang lugar. Nagtutulungan din tayo sa panahon ng sakuna at kalamidad.

PAGGALANG

Ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa ay nakikita sa paggalang sa kanila, lalo na sa matatanda. Iba't iba ang paraan ng paggalang natin. Nagmamano tayo sa mga nakatatanda. Gumagamit tayo ng mga magagalang na salita gaya ng po at opo. Gumagamit tayo ng mga magagalang na pantawag tulad ng ate, kuya, manong o manang. Ang iba ay tinatawag naman natin ng Ma'am o Sir, Aling o Mamang kasunod ang kanilang pangalan.

Ipinakikita rin natin ang ating paggalang kung tayo ay paalis o dumating. Nagpapaalam tayo kung aalis. Bumabati naman tayo kapag dumating. Ang pagmamano o paghalik sa kamay ng matatanda ay isa sa pinakamagandang kaugalian ng mga Pilipino.

Sa ating mga Pilipino, mahalaga ang paggalang sa kapwa. Ang bawat tao ay ating iginagalang anuman ang katayuan niya sa buhay. Siya ay ating pinakikitunguhang mabuti.

Lahat ng tao ay pantay pantay, bata man o matanda, mahirap man o mayaman. Bawat isa sa atin ay dapat nagpapahalaga sa ating kapwa. Ito ang dahilan kung bakit dapat igalang natin ang bawat isa. Ang paggalang ay naipakikita natin sa iba't ibang pagkakataon. Ito ay nakatutulong upang bumuti ang ating pagsasamahan. Nakatutulong ito upang tayo ay magkabuklod-buklod.


MALUGOD NA PAGTANGGAP NG BISITA

Ang ating pagpapahalaga sa ating kapwa ay nakikita rin sa ating mabuting pagtanggap sa mga bisita. Ibig nating masiyahan sila.

Pinapakain natin sila ng meryenda o anumang pagkaing ating naihahanda. Kung sila'y galing sa malayong lugar, inaanyayahan natin silang matulog sa ating tahanan. Minsan, nagpapadala pa tayo ng mga regalo o pabaon bago sila umalis.


PAMANHIKAN

Pamanhikan, ang paghingi sa kamay ng nobya sa kanyang mga magulang ay isa ring nakaugalian ng mga Pilipino.


PAG-ALALA SA MGA YUMAO

Ang pag-alala sa mga yumao na mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapadasal sa kanila ay nakaugalian na rin at marami pang iba.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahalagahan ng kaugalian ng mga Filipino?

   ISANG MAHALAGANG salik ang wika sa komunikasyon. Sa pamamagitan ng maayos at angkop na paggamit ng wika, nagkakaroon ang gumagamit nito ng kakayahang kumuha at makapag

Ano ang kabuhayan ng mga Pilipino noong panahon ng Hapones?

Ano ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga unang Pilipino. Ang mga nasa malapit sa ilog at dagat ay naging mga mangingisda.

Ano ang pinagmulan ng pilipino?

ayon sa teorya ng bansa ang pinagmulan daw ng mga  pilipino ay mula sa abo... dahil nakikit naman natin ito sa ating  pagkamatay.. kapag nasunog tau ay magiging abo maging s

Ano ang kaibahan ng tagalog sa pilipino?

Pilipino is the people of the philippines. Tagalog is the national language of the philippines. Pilipino ay ang tao at ang Tagalog ay ang salita

Ano ang mga batas noon ng mga sinaunang pilipino?

PAMAHALAAN: Mga pinuno, batas at hukuman PINUNO: Rajah, Datu, Sultan Tungkulin ng pinuno: Gumagawa at nagpapatupad ng batas, tagahatol, nagbibigay ng parusa, pinuno sa dogm