What would you like to do?

Ano ang komposisyon ng populasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Dami at uri ng tao ang bumubuo sa populasyon.
15 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng komposisyon?

Ang komposisyon ay ang itinuturing mabisang pinakapayak na paraan ng pagsulat ng mga natatanging karanasan, pagbibigay interpretasyon sa mga pangyayari sa kapaligiran at puna