Ano ang mas mahalaga karunungan o karangalan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

syempre! KARUNUNGAN.. Guada.. ang karunungan ang susi sa pagkakaroon ng karangalan..
1 person found this useful

Ano ang mas maganda special force or KOS?

Special Force vs. KOS KOS - Konti lng ang mga waller Special Force - PURO WALLER KOS - Very user friendly.Khit 5 years old kaya maglaro ni2 Special Force - Masyadong

Mahalaga ba ang wika?

kaya natin ito kailangang pahalagahan ay upang mag kalinawagan ang bawat tao upang Hindi magkagulo gulo.......... dahil kung Hindi ito mahalaga marami ng nag sasabi ng masasam

Bakit mahalaga ang kasaysayan?

upang malaman at mabigyang pansin ang ating bansa ng saganon ay maunawaan natin ang kahalagahan ng ating bansa

Bakit mahalaga ang malusog?

dahil ang mga malusog any hindi masakitin at higit sa lahat ang lagi silang masaya . tumtolong din sila sa mga magulang nila

Ano ang karangalan?

The English translation of the Filipino words 'Ano ang karangalan'is "what is the honor".