What would you like to do?

Ano ang mga antas ng wika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Apat na Antas ng Wika
  1. balbal
  2. lalawiganin
  3. karaniwan
  4. pampanitikan


Answer ang antas ng wika ay nagsasaad sa mga letra Answer komunikasyon
17 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anu ano ang antas ng wika?

MGA ANTAS NG WIKA 1. pabalbal 2. lalawiganin 3. kolokyal 4. pampanitikan 5. pambansa/neutral

Anu-ano ang antas ng wika?

Antas ng Wika   Marso 24, 2009 · Mga Puna   Ang wika ay nahahati sa iba't ibang katigorya sa antas na ginagamit ng Tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang

Anu-ano ang mga tungkulin ng wika?

interaksyonal instrumental regulatori personal heuristik imaginativ informativ

Ano ang mga uri ng wika?

ang mga uri ng wika ay ang mga sumusunod.....tagalog,bisaya,ilonggo,ilokano,kapampangan,bontok,chavakano

Ano ang mga tungkulin ng wika?

Mga Tungkulin ng Wika  Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal.   Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan.   Regulatori - kumo