Ano ang mga antas ng wika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Apat na Antas ng Wika
  1. balbal
  2. lalawiganin
  3. karaniwan
  4. pampanitikan


Answer ang antas ng wika ay nagsasaad sa mga letra Answer komunikasyon
85 people found this useful

Anu-ano ang antas ng wika?

Antas ng Wika Marso 24, 2009 · Mga Puna Ang wika ay nahahati sa iba't ibang katigorya sa antas na ginagamit ng Tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang gin

Anu ano ang antas ng wika?

MGA ANTAS NG WIKA 1. pabalbal 2. lalawiganin 3. kolokyal 4. pampanitikan 5. pambansa/neutral

Ano ang mga uri ng wika?

ang mga uri ng wika ay ang mga sumusunod.....tagalog,bisaya,ilonggo,ilokano,kapampangan,bontok,chavakano

Ano ang mga barayti ng wika?

Mga Barayti ng Wika: . idyolek . dayalek . sosyolek . etnolek . ekolek . pidgin . creole . register

Ano ang mga tungkulin ng wika?

Mga Tungkulin ng Wika Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan. Regulatori - kumokontrol