What would you like to do?

Ano ang mga gamit ng salapi?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

pambili ng pagkain at mga bagay
+ 3 others found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang mga gamit paglinis ng katawan?

shampoo,soap,nailcutter,gugo,toothbrush,toothpaste atbp.(at iba pa)

Ano ang gamit ng mapa at globo?

Ginagamit ang mapa upang matukoy ang specific na lokasyon ng isang lugar o bansa,at upang malaman din natin ang exact longhitud at latitud ng isang bansa o lugar. Samantala an

Ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit?

pasalaysay patanong pautos/pakiusap padamdam

Anu-ano ang mga pangunahing gamit ng wika?

anu ang tatlong pangunahing gamit ng wika?

Ano ang gamit ng printer ng computer?

ang gamit ng printer ay mga larawan impormasyoi

Anu-ano ang mga kalikasan at gamit ng wika?

Kalikasan ng Wika 1. Pinagsama-samang-tunog 2. May dalang kahulugan 3. May baybay o spelling 4. May istrukturang panggramatika o grammatical structure 5. Sistemang Oral - awra

Ano ang mga katangian ng mga Ilonggo?

Ang mga katangian ng mga ilonggo ay pagiging masipag,masinop,at maparaan.

Ano ang katangian at gamit ng wika?

Mga Tungkulin ng Wika Interaksyonal - nakapagpapanatili, nakapagpapatatag ng relasyong sosyal. Instrumental - tumutugon sa mga pangangailangan. Regulatori - kumokontrol, gumag

Ano ang mga gamit ng globo at mapa?

pang hugas ng puet ng kabayo...kinakain ito pag ikaw nagugutom

Anu-ano ang mga gamit ng pangngalan?

Pwede itong gamitin bilang pantukoy sa mga salitang ginagamitan ng pangngalan. Halimbawa: Maraming Tao ang nag punta sa unang sona ni Pangulong Noy-Noy Aquino. Pangngala

Ano ang 6 na gamit ng paglalahad?

> Pangkatang Pagtalakay > Pagbibigay Panuto > Pagtuturo ng paggawa ng isang bagay > Pagsulat ng Editoryal > Paggawa ng Essay o Pagsasalaysay > gamit sa paguulat

Ano ang wastong gamit ng salita?

Wastong Gamit ng Salita WASTONG GAMIT 1. KAPAG at KUNG - Ipinakikilala ng kung ang di-katiyakan ng isang kalagayan; ipinakikilala ng kapag ang isang kalagayang tiyak. Hal