What would you like to do?

Ano ang mga kantang may palakumpasang 2 4?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

magbigay ng tatlong awitin na nasa kumpasang 2/4 3/4 4/4
2 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang pwedeng mangyari sa mga mamamayan kung may soberanya?

Ang Mangyayari kung may sobreanya o kalayaan ang binsa ay : >Magkakaroon ng Kalayaang Gawin ang kahit na ano at hindi pwedeng diktahan ng ibang bansa >MAgkakaroon ng Bat

Ano ang bawal kainin sa mga may sakit na goiter?

Mga dapat kainin   Ang goiter ay sanhi ng kakulangan sa iodine. Kaya ang taong may goiter ay nangangailangang kumain ng mga pagkain mayaman sa iodine gaya ng pineapple, ba