What would you like to do?

Ano ang modelo ni schramm?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

diagram
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kwento ni Biag ni Lam-ang Tagalog version?

Ang Biag ni Lam-ang ay kwento ng isang hindi pangkaraniwang bata na nagsalita agad nuong siya ay ipinanganak at sinabi pa niya na dapat ay Lam-ang ang ipangalan sa kanya. Ang

Ano ang saksi ni Jehovah?

Ang saksi ni jehova ay isang rehiyon na nagpunta o namamahay mahay upang ituro kung sino ba si jehova?at ano ba ang misyon natin dito sa mundo.....