Ano ang nagagawa ng edukasyon sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang edukasyon ?
1 person found this useful

Ano ang nagagawa ng mga OFW para sa bansa?

ang mga ofw ay nagsisilbing bayani ng ating bansa sila ay nagbibigay ng maraming dolyar sa ating bansa na nagpapalakas ng reserba ng dolyar ng ating bansa na syang ginagamit n

Ano ang kahulugan ng edukasyon sa pagpapahalaga?

Ang isang pag-aaral ng mga halaga ay mahalaga becuse halaga ay hindi natural, sila ay nagturo. Mga bata ay dapat na nagturo moral na pag-uugali at moral na sistema, dahil ito

Ano ang sistema ng edukasyon sa pilipinas?

walang pormal na edukasyon noong unang panahon.sa bahay lamang sila tinuturuan ng kanilang mga magulang.ang mga babae ay tinuturuan gumawa ng gawaing bahay samantala ang mga l

Ano ang Klasipikasyon ng Wika sa Pilipinas?

Ang Philippine wika ay nahahati sa mga sumusunod na grupo: Northern Philippine Wika Batanic Wika Northern Luzon wika Gitnang Luzon wika Northen Mindoro wika Greater Central

Ano ang sistema ng edukasyon sa Indonesia?

By. ETHAN PAGADUAN ^_^ Ang Republika ng Indonesia ( Indones : Republik Indonesia , bigkas: /ˌɪndoʊˈniːziə/ o /ˌɪndəˈniːʒə/ ),ay isan

Ano ang katangian ng populasyon sa pilipinas?

mayaman-ito ung mga nakatira sa malalaking at maraming bahay maraming lupain... gitnang uri-ito ung mga may kaya pero ung sapat lang mahirap-ito ung sa mga squaters area

Ano ang teorya ng asyatiko sa pilipinas?

Brunette Coleman was a pseudonym used by the poet and writer Philip Larkin (1922-1985). In 1943, toward the end of his time as an undergraduate at St John's College, Oxford,