Ano ang negatibong epekto ng paggamit ng cellphone?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

cellphones DONT HAVE A NEGTATIVE EFFECTS.. YOU CAN TXT YOUR CLASSMATE THEN ASK WHAT IS YOUR HOMEWORK.! Cell phone CANT damage your eyes.! LOL
2 people found this useful

Ano ang epekto ng pagpaparami ng armas?

Syempre meron posibilidad na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mga bansa.(baka isipin ng ibang bansa na naghahanda ang bansa na ito sa gyera)

Ano ang epekto ng aborsyon?

Ang pagpapalaglag, pagpapaagas o aborsiyon[1] ay ang sinadyang pagtatanggal ng embryo o fetus sa loob ng matris, na nagsasanhi ng kamatayan nito. Pwede itong mangyari ng bigla

Ano ang epekto ng pagkasira ng kalikasan?

1) Kakulangan sa pagkain, tubig at iba pang pangangailangan ng tao 2) Pagbagsak ng ekonomiya 3) Panganib sa kalusugan ng tao 4) Dumarami ang mahihirap na ta 5) Land, water, a