What would you like to do?

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.
6 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano anu ang rehiyong humahati sa pilipinas?

binubuo ng ibat ibang rehiyon ang pilipinas gaya ng ncr, car, region 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,at iba pa..ang mga rehiyong ito ay nabibilang sa mga malalaking pulo sa pilipinas na