What would you like to do?

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ano ang patakarang piskal sa pilipinas?

Patakarang Piskal

Tumutukoy sa kung paano ginagamit ng pamahalaan ang pera ng bayan sa kapakinabangan ng bansa.
6 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Do you have any stories currently in the works, and if so, what are they about?

View Full Interview

Ano ang mga bukal sa Pilipinas?

bukal ng tongonan sa leyte, tiwi hot spring sa albay at pansol sa laguna. . .
Ano anu ang rehiyong humahati sa pilipinas?

Ano anu ang rehiyong humahati sa pilipinas?

binubuo ng ibat ibang rehiyon ang pilipinas gaya ng ncr, car, region 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,at iba pa..ang mga rehiyong ito ay nabibilang sa mga malalaking pulo sa pilipinas na

Anu-ano ang mga dagat sa pilipinas?

dagat tsina,karagatang pasipiko, at dagat celebes