What would you like to do?

Ano ang pinagkaiba ng pares minimal sa diptonggo at klaster?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang sagot ay nasa aklat ng Filipino. Wala ka bang aklat? ang klaster ay kambal

na katinig o magkasunod na katinig(consonan


transportasyon...kailangang pantigin mo ito..kaya magiging :


trans-por-tas-yon...ang klaster dyan ay an ns ( sa trans)

bakA DI KA NAKIKINIG SA TITSER MO.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang pinagkaiba ng protestant bible at catholic bible?

They differ in the number of books. Catholic has more number of books than Protestant. Protestant Bible only has 7 books while Catholic has 39. A catholic bible has Nihil Obst
Ano ang pinagkaiba ng wika at panitikan?

Ano ang pinagkaiba ng wika at panitikan?

ang pinagkaiba ng wika sa panitikan ay ang wika ay isang lenggwehe o salita ng bawat bansa ang panitikan naman ay isang mga bahagi ng mga pananalita katulad ng sanaysay,salays

Anu-ano ang mga halimbawa ng diptonggo at klaster?

Klaster TR - trapiko, trapiker, tranggulo, traidor, tradisyio, trangkaso, trabyesa, trabaho BR - brasete, brilyante, brongkitis DR - drowingan PR - produkto, proklamasyon, pro

Ano pinagkaiba ng bahay sa tahanan?

sana may malalim pang sagot? noh,,,,
Ano ang ibig sabihin ng klaster?

Ano ang ibig sabihin ng klaster?

Ang KLASTER ay ang dalawa o higit pang magkatabing consonant sa loob ng isang salita. example: eroplano, rolerbleyds , krus, dram
Ano ang pinagkaiba ng bibig sa bunganga?

Ano ang pinagkaiba ng bibig sa bunganga?

ang bibig ay para sa tao, ang bunganga ay para sa mga bulkan at hayop

Ano ang mga halimbawa ng pares minimal?

Mga Pares Minimal-ang pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang panema sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares- minimal. 

Ano ang pinagkaiba ng Linggwista sa Linggwistika?

ang linngwistika ay ang tawag sa pag-aaral ng wika ng isang indibidwal. samantalang ang linggwista naman ay ang tawag sa mga dalubhasa dito. ;)
Ano ang halimbawa ng pares minimal sa filipino?

Ano ang halimbawa ng pares minimal sa filipino?

pares minimal-pares ng salitang magkaiba ang kahulugan bagamat magkatulad ang kapaligiranmaliban sa isang ponema sa parehong posisyon ang ponemang ito ay maaaring nasa unahan:

Ano ang pinagkaiba ng mapa sa globo?

ang globo ay bilog na repliksyon ng mundo at ang mapa naman ay patag na repliksyon ng mundo.....