Ano ang red tide?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang red tide ay isang phenomenon kung saan maraming algae ang dumadagsa paibabaw sa sea surface. ang algae na ito ay tinatawag na pyrodinium bahamense. kilala ang mga algae na ito sa kanilang kulay (pula). nangyayari ito dahil kinakain ng mga algae na ito ang mag particles na suspended sa tubig. nakasasama ito satin dahil nagdedwell ang mga algae na ito sa mga pagkaing dagat tulad ng tahong.
4 people found this useful

What is a red tide?

Answer : Red Tide is just a red tide that is caused by the moon that is why red tides usually occur at a certian part of the year.

What are red tides?

It are a natural phenomenon caused by high concentration of microscopic algae that are poisonous.

What is red tides?

A bloom of dinoflagellates that causes reddish discoloration of coastal ocean waters

What makes red tides red?

red tide is red because dinoflagellates are certain type of algae that the pigments is their skin makes them red

Ano ang el niño?

ang el nino ay ang kasalungat ng la nina na ibig sabihin ay tagulan o rainy season.ang el nino ay tagtuyot o sunny season.

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampataga