What would you like to do?

Ano ang red tide?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang red tide ay isang phenomenon kung saan maraming algae ang dumadagsa paibabaw sa sea surface. ang algae na ito ay tinatawag na pyrodinium bahamense. kilala ang mga algae na ito sa kanilang kulay (pula). nangyayari ito dahil kinakain ng mga algae na ito ang mag particles na suspended sa tubig. nakasasama ito satin dahil nagdedwell ang mga algae na ito sa mga pagkaing dagat tulad ng tahong.
+ 96 others found this useful
Thanks for the feedback!

What is the cause of red tide?

Red tides are a natural phenomenon caused by an increase in the amount of nutrients that algae need usually due to farm runoff. When the amount of nutrients reaches a certain

Ano ano ang hanging amihan?

Ang Hanging Amihan (Northeast Monsoon) ay isang malamig at tuyong hangin na nababasa sa pagsipsip nito ng tubig habang kumikilos. Kadalasan itong nakaaapekto sa Pilipinas tuwi

How dangerous is the Red Tide?

Red tide is not generally dangerous but can cause certain respitory irritation in some people such as surfers and ocean swimmers who breathe the air close to the surface of th

How does red tide happened?

During red tide,there is more than the usual amount of nitrogen and phosphorus in the water. With this many nutrients, the culprit of red tide, a type of plankton called Dino

Ano ang kahulugan ang pampalasa?

Ang pampalasa ay tuyong buto, bunga, ugat, banakal o kahit na anumang gawa sa gulay ginagamit nang may nalaang dami bilang panagdag para pampalasa, kulay, o isang pampatagal

What makes red tides red?

red tide is red because dinoflagellates are certain type of algae that the pigments is their skin makes them red
In Science

What are red tides caused by?

Red tides are caused by a population explosion of harmful  microscopic algae in coastal waters. This natural phenomenon is  known as algal bloom.