What would you like to do?

Ano ano ang kaugalian ng mga kastila na namana natin?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

anu ano ang mga kaugalian ang namana natin sa mga kastila
Thanks for the feedback!

Ano ang kaugalian ng mga Pilipino?

 KAUGALIAN NG MGA PILIPINO        PAGTITIWALA SA MAYKAPAL    Malaki an gating tiwala sa Poong Maykapal. Naniniwala tayo sa mga biyaya at patnubay ng

Ano ang na impluyensa natin sa mga orang dampuan?

sila ang nagtatag ng pook-kalakalan sa Sulu.Ang mga sentrong ito ng kalakalan sa pagitan ng mga taga-Sulu na tinatawag na Buranun at mga tao mula sa Champa,Vietnam.

Ano ang mga laro sa panahon ng kastila?

paglalaro ng baraha,Sabong,karera ng kabayo,loterya at cara y cruz ay ang mga libangang laro n ng mula sa panahon ng kastila.

Ano ang mga kabuhayan ng tao noong panahon ng kastila?

magsugal at umasa sa mga mayayamang kastila na ipagkaloob sa kanila ang lupang kanilang pinagta-trabahuhan...