What would you like to do?

Ano nag pangunahing produkto ng baguio?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

strawberry..
Thanks for the feedback!

Ano ang dalawang pangunahing anyo ng panitikan?

Ano ang dalawang pangunahing anyo ng panitikan means "What are the  two major forms of literature" and the answer is Poetry and Prose.

Anu ano ang pangunahing sektor ng lipunan?

paniniwala/kaugalian, pamilya, pamahalaan, kaibigan, midya, parke, palengke, simbahan

Anu-ano ba ang mga produkto ng bansang uzbekistan?

Bulak ( cotton), Seda ( i don't know the English of Seda), Alak ( beer/wine).. pangunahing produktong nagmumula sa agrikultura.