Anu-ano ang antas ng wika?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Antas ng Wika Marso 24, 2009 · Mga Puna
Ang wika ay nahahati sa iba't ibang katigorya sa antas na ginagamit ng Tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan.
Pormal. Ito ay antas ng wika na istandardm kinikilala/ginagamit ng nakararami.
 1. Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila para sa paaralan at pamahalaan.
  Halimbawa: Asawa, Anak, Tahanan
 2. Pampanitikan o panretorika. Ito ay ginagamit ng mga malikhain manunulat. Ang mga salita ay karaniwang malalim, makulay at masining.
  Halimbawa: Kahati sa buhay
  Bunga ng pag-ibig
  Pusod ng pagmamahalan

Impormal. Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan.
 1. Lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga Tao sa partucular na pook o lalawigan, makikilala ito sa kakaibang tono o punto.
  Halimbawa: Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)
  Nakain ka na? (Kumain ka na?)
  Buang! (Baliw!)
 2. Kolokyal. Pang araw-araw na salita, maaring may kagaspangan nang kaunti, maari rin itor refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang titik sa salita.
  Halimbawa: Nasan, pa`no,sa'kin,kelan
  Meron ka bang dala?
 3. Balbal. Sa Ingles ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antas na ito; ikalawa sa antas bulgar.
  Halimbawa: Chicks (dalagang bata pa)
  Orange (beinte pesos)
  Pinoy (Pilipino)
41 people found this useful

Ano ang mga antas ng wika?

Apat na Antas ng Wika. balbal . lalawiganin . karaniwan . pampanitikan . Answer . ang antas ng wika ay nagsasaad sa mga letra Answer komunikasyon

Anu ano ang antas ng wika?

MGA ANTAS NG WIKA 1. pabalbal 2. lalawiganin 3. kolokyal 4. pampanitikan 5. pambansa/neutral