Anu-ano ang solusyon sa alitan ng magkamag-anak?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

anu ano ang dahilan ng alitan
1 person found this useful

What does 5c stand for?

The Iphone 5C is Iphone 5Colorful 5c can also stand for thenumber 500 ("c" is the Roman numeral for 100) or for 5 degreesCelsius (centigrade) . +++ . "5c" can not stand fo

Ano ang 5 solusyon dulot ng malaking populasyon?

para sa akin kea dumadami ang bilang ng mga tao dito sa ating bansa dahil maraming tao ang maagang nag aasawa..at dapat magkaroon ng family planning upang maiwasan ang malakin

Ano ang solusyon sa aborsyon?

sa aking palagay,maiiwasan natin ang aborsyon kung tatanggapin natin ang batang nasa sinapukunan at hindi ko na iintindihin ang sasabihin ng iba basta ang mahalaga ay huwag gu
In Uncategorized

13c - 5c?

8c
In Volume

What is 5c in milliliters?

5cc? cc means cubic centimetres which is equal to ml, so 5ml. if you mean cl, then that is equal to 50ml