Anu anu ang uri ng ingklitik?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga uri ng ingklitik ay;pa,kaya,naman,man,ayaba,naku,rin,din,hala,hoy,aray,na,e,ala,sana at ha
17 people found this useful

Anu anu ang uri ng pananaliksik?

Ø Mga Pangunahing Uri: · Basiko o Payak na pananaliksik Tinatawag din itong puro o pundamental na pananaliksik na isinasagawa sa mga laboratoryo o klinika

Anu-ano ang mga uri ng ekonomiks?

mamatay na sana mga sumasagot dito ng walang kwenta. langya, angayos ng tanong tapos kalokohan lang yung sagot. mga walang magawasa buhay, patira na lang kayo sa aso baka may

Anu-ano ang mga uri ng parirala?

Pariralang Pangngalan - panuring + pangngalan Pariralang Pang-ukol - pang-ukol + Pangngalan/Panghalip Pariralang Pawatas - Pantukpy + Panlapi + Salitang ugat

Anu-ano ang mga uri ng sining?

ang 5 uri ng sining ay iniirog,tunggalian,pahirap,balitaw at ang kinnotan yan ang 5 uri ng sining Answered by: Mervin Canibong

Anu-ano ang uri ng tula?

ang mga uri ng tula ay 1.Tulang Liriko 2.Tulang Pasalaysay 3.Tulang Dula o Pantanghalan 4.Tulang Liriko

Anu ang 2 uri ng panitikan?

piksyon- mga babasahing tunkol sa mga tao at mga pangyayaring ginawa lamang o walang katotohanan.

Anu - ano ang mga uri ng balita?

—balitang pambansa . —balitang pandaigdig . —balitang pampulitikal . —balitang pampalakasan . —balitang pang edukasyon . —balitang pantahanan . —pan
In Mga tanong sa Tagalog

Anu-ano ang mga uri ng tula?

Ang tula ay isang pagbabagong-hugis ng buhay. Isang paglalarawan ng buhay na hinango sa guniguni na pinararating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang nag-aangkin