What would you like to do?

Apa kebaikan dan keburukan internet kepada para pelajar?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

melalaikan melalaikan
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Apa kebaikan dan keburukan iklan?

apakah kebaikan dan keburukan iklan kepada orang awam ? . Iklan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden. Kerap kali kita mendengar komen mengenai pengaru

Apa kebaikan dan keburukan internet?

KEBURUKAN Kurang kepastian maklumat tepat. Banyak perubahan disaat akhir perancangan. Bahan perlu ditapis. Interaksi subversif tidak terkawal. Kebocoran maklumat rah

Kebaikan internet kepada pelajar?

Gagasan Koridor Raya Multimedia (MSC) telah menggalakkan penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kecapaian internet belum menyeluruh di negara ini, tetapi te

Apakah kebaikan internet kepada pelajar?

Kebaikannya ialah 1)dapat membantu pelajar dalam proses pembelajaran dan pengajaran 2)ilmu itu sangat luas.dengan adanya internet ini pelajar dapat mengetahui perkara yang lu

Apa kebaikan dan keburukan menggunakan komputer?

Komputer bisa membantu dalam melakukan segala hal. Hampir semua bidang tidak terlepas dari komputer. Mulai bidang industri,medis,pendidikan dsb. Sisi terburuk (sekaligus sis

Apa kebaikan dan keburukan IT?

Kebaikan dan keburukan internet Internet merupakan teknologi asas dalam pembangunan teknologi maklumat. Kini, internet merupakan salah satu saluran rangkaian penghubung dunia

Apa kebaikan dan keburukan pangkalan data?

 kebaikan dan Kelemahan Pangkalan data     Kebaikan Pangkalan Data    Kawalan terhadap data lewah kerana kebanyakan data disimpan di satu  lokasi   Keselar