What would you like to do?

Bakit mahalaga sa isang bansa ang edukasyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .


Do you really know what agriculture is and what jobs are available?
If you were to ask most of America what agriculture is, they would probably say that it is farming. That's not entirely true. Farming is a part of agriculture, but only a small part. Ever since we have had agriculture, the field has been expanding. From veterinarians to biotechnologists, agriculture employs more people than anything else in America. Here are just a few of agricultural careers:

Ag Economist
Ag Teacher
Extension Agent
Scientist
Agronomist
Animal Caretaker
Veterinarian
Landscaper
Greenhouse Technician
Horticulturist
Biotechnician
Farmer
Farm Manager
Botanist
Farrier
Commodities Broker
Animal Trainer
Environmental Scientist
Florist
Park Ranger
Market Analyst
Aribusiness OwnerIsa sa pinakamalaking sektor ng ekonomiya sa ating bansa ang agrikultura. Ngunit maraming kabataan ang walang pagpapahalaga sa agrikultura. Panahon na upang palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa mahalagang sektor na ito.
Ang edukasyon ay mahalaga para sa karunungan ng bawat isa,matulungan ang mga mag aaral na magsikap para sa kanilang kinabukasan at higit sa lahat......

sabi nga nila..........

ang edukasyon ay yamang Hindi nananakaw nino man
9 people found this useful
Thanks for the feedback!

Bakit mahalaga na alagaan ang likas na yaman ng bansa?

Ang likas na yaman ay biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Dito natin kinukuha ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng kahoy, mga pagkain, tirahan at mga pinagkuk

Bakit mahalaga ang pagbabasa sa isang tao upang?

kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan,malaman ang mga pangyayari sa paligid at di mapag-iwanan ng takbo ng panahon.Maka din ito upang maaliw o malibang,mabawasan ang pagkaini