Bakit marahas na pilosopiya ang legalism?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

dahil sa kanilang makasarili na gustong makamit ang kapangyarihan o sariling intensyon at para makontrol ang mga tao.nang sagayun mapasunod nila ito.
10 people found this useful

Bakit tinawag na Fertile Crescent ang mesopotamia?

tinawag itong fertile crescent dahil madalas tumubo ang mga pananimsa malalapit na ilog, kung saan ang tubig ay Walang hanggangdumadaloy at nag sasanhi ng pataba at nag papaya

Bakit tinawag na demokratiko ang pilipinas?

-ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan dahil sila ang pinuno ng bansa. -ang batas ay para sa lahat ng mamamayan. -naipapahayag ng mga Tao nang malaya ang kani

Bakit tinatawag ang ofw's na bayani?

kung ako ang tatanungin ay sila ay isang bayani dahil marami sailang nagawa para sa ikakabuti ng ating bansa, nagsasakripisyo sila para kumita lang ng pera. tiniis nila ang na

Bakit tinawag na pilipinas ang bansa?

tinawag na las islas pilipinas ang ating bansa ni ruy Lopez de villalobos...bilang pagpupugay sa hari ng espanya na si king Philip 2....

Bakit tinawag na populasyong rural ang pilipinas?

Ang Rural ay isang agrikultural na pook dahil karamihan ng hanapbuhay dito ay ang pagtatrabaho sa bukid. Payak at simple lamang ang buhay ng mga Tao sa rural. Ang pagtatanim s