What would you like to do?

Busit ka anak nakang mamo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

kawri namane
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

How is mamo' pronounced?

Hi my last name is Mamo. The correct way to say it is how you say the word "mom" and the word "oh". so it's "mom-oh."

What does a busit baby do?

Do you mean bust-it baby? I can't find busit baby on a search engine.

Ano ang boud ng mabuhay ka anak ko?

Mabuhay Ka, Anak Ko Ni Pin Yathay Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo Buod: Nakagigising ang ingay ng digmaan, ng sipol at ugong ng mga tingga. Habang naka

Tauhan at ilarawan ng mabuhay ka anak ko?

thay - mahusay sa usaping pampulitika . any - magandang babae . sudath - anak ni thay ay thary nawath - anak ni thayat amy . staud - pangalawang anak ni any at thay . tha

Buod ng nobelang mabuhay ka anak ko?

Ginising ako ng ingay ng digmaan, ng sipol at ugong ng mga tingga.Habang nakahiga'y namalayan ko ang ibang pang ingay; ngalngal ngmga kotseng nagliligid, ingi ng karetang hila

The question and answer are locked and cannot be edited.

How old is Anthony Mamo?

Anthony Mamo was born on January 9, 1909 and died on May 1, 2008. Anthony Mamo would have been 99 years old at the time of death or 106 years old today.

What is a mamo test?

A mammogram, or electronic examination of your breasts.

The question and answer are locked and cannot be edited.

What is Mamo Wolde's birthday?

Mamo Wolde was born on June 12, 1932.

Ang ka-anak ni haring Fernando?

Sina leonacia. Mardena at juanita.. Na nakuhanan ng mga pangalan ng tatlong prinsesa na anak ni haring salermo.. Answer by : janine trisha mae

Ano ba ang buod ng mabuhay ka anak ko ni pin yathay?

Mabuhay Ka, Anak Ko Ni Pin Yathay Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo Buod: Nakagigising ang ingay ng digmaan, ng sipol at ugong ng mga tingga. Habang nakahiga'