Dula sa panahon ng amerikano?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Walang Sugat ni Severino Reyes
Kahapon, Ngayon, at Bukas ni Aurelio Tolentino and Maria Cristina Atienza
172 people found this useful

Panahon ng amerikano?

panahon ng amerikano . sa panahon ng amerikano ito ang naging daan para sa kalayaan ng pilipinas .

Ang dula sa panahon ng kastila?

Mga Uri ng Dula 1. Komedya - ito'y katawa-tawa, magaan sa loob dalhin ang tema at ang mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas. 2. Trahedya - ang tema nito'y mabigat o

Uri ng dula sa panahon ng hapon?

Ang mga dulang Hapon ay nagsimula sa mga simbolikong sayaw na itinatanghal sa sala ng emperador. Ang pinakamatandang anyo ng dulang Hapon ay magkahalong sayaw at dula na tinat