Halimbawa ng idyoma?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o tao sa paraang masining at hindi direktang pagpapahayag. ang mga halimbawa po nito ay: anak pawis, isang kahig isang tuka, pinabayaan sa kusina, mahaba ang dila, taingang kawali, malaki ang tainga, isip butiki, bayong walang laman

link:http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Tagalog_Default_files/tagalog_idioms.htm
2 people found this useful

Mag bigay ng sampung halimbawa ng idyoma?

balat-sibuyas. balat-kalabaw. namamangka sa dalawang ilog. naniningalang-pugad. nagbibilang ng poste. hampaslupa. takipsilim. pagkagat ng dilim. pantay ang mga paa. b

Ano ang idyoma at mga halimbawa nito?

Ang idyoma po ay mga salita na gingamit sa pagbibigay ng deskripsyon sa isang bagay o Tao sa paraang masining at Hindi direktang pagpapahayag. Ang mga halimbawa po nito ay:

Magbigay ng 100 halimbawa ng idyoma?

buto't balat - payat na payat may pakpak ang balita - mabilis kumalat ang balita anak araw- maputi nagmumurang kamatis - nagpapabata amoy lupa - matanda babaeng mababa ang lip