Halimbawa ng liham pangangalakal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mary Grace Garciano
Setyembre
3,1995

G. Arsenio L. Cruz
Personnel officer
LJF Publishing House
234 Sampaguita St.,Mandaluyong City

Mahal kong G. Cruz:

Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interest na maging kawani ng iyong kompanya bilang isang Executive Assistant.Batid kp po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kompanya para sa nabanggit na posisyon.

Kalakip ko nito ang aking bio-data.
Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito.


Nagpapasalamat,
Mary Grace Garciano
34 people found this useful

Halimbawa ng liham paanyaya?

LIHAM_PAANYAYA"> LIHAM PAANYAYA . House No.2314,St.Kayamanan . Bagong Bantay ,Lungsod ng Quezon . Ika-9 ng Desyembre . Mahal kong Claridad, Kamusta ka na diyan?

Uri ng liham pangangalakal?

Mga uri ng liham . 1.liham pangkaibigan 2.liham pangangalakal 3.liham paanyaya 4.liham paghingi ng paumanhin 5.liham pagtanggi 6.liham ng pagmamahal 7.liham pamama-alam

Sample ng liham Pangangalakal?

Hazel Ann Villar Setyembre 3,1995 Gng. Maria Christina Villar Manager LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong Gng. Villar: Ito po ay bi

Halimbawa ng liham pagtanggap?

Ng pagtanggap ng isang imbitasyon sa isang imbitasyon ng kasal... Minamahal Susan Gusto ko Nagagalak na dumalo sa iyong kasal.Ako kaya nalulugod inanyayahan mo ako, at d

Ano ang halimbawa ng liham pangangalakal?

Ang liham-pangangalakal ay iba't iba ang layunin. Ang apat na Uri ng liham-pangangalakal ay ang mga sumusunod: . liham sa patnugot . liham na nagrereklamo sa kinauukulang ta