What would you like to do?

Halimbawa ng salitang hapon na ginamit ng mga Filipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sungki,bimpo,bakya
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis..........   halimbawa:   halaman   apat   ilaw   etc.   bahay gulay   bahay,balay.ba