What would you like to do?

Halimbawa ng salitang hapon na ginamit ng mga Filipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

sungki,bimpo,bakya
13 people found this useful
Thanks for the feedback!

Halimbawa ng mga salitang tambalang matalinghaga?

bahaghari-arkong makulay sa langit anak-araw- maputi hampas lupa- mahirap,walang kaya patabaing baboy- tamad diang anghel- nagkatutuo,natupad kutong lupa- pandak k

Mga halimbawa ng Filipino Zarzuela?

Ilang halimbawa ng Zarzuela / Sarswela: 1. Walang Sugat ni Severino Reyes 2. Dalagang Bukid 3. Budhing Nagpahamak

Ano ang halimbawa ng mga salitang malumi na bigkas?

ang mallumi na bigkas ay kasing kasalungat nang bigkas mabilis..........   halimbawa:   halaman   apat   ilaw   etc.   bahay gulay   bahay,balay.ba