What would you like to do?

How do you paraphrase the poem Sa Aking mga Kabata by Jose Rizal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

The poem "Sa Aking Mga Kabata" (To My Fellow Youth) was the very first poem written by Jose Rizal. It was written in his native Tagalog while he was yet 8 years old. The poem is about love of one's native language, in this case, Tagalog. Paraphrase: A nation that loves its God-given language also loves freedom.
Thanks for the feedback!

Moral lesson in sa aking kabata?

mahalin natin ang ating lenggwahi at ipagmalaki ito sa buong mundo

Sino ang mga babae sa buhay ni Jose Rizal?

Segunda Katigabak - Ang unang pag-ibig ni Rizal. Sa gulang na 16 na taon, pagkaraan ng pag-aaral sa Ateneo, nagsimulang umibig si Rizal sa isang dalagang 14 na taong gulang ta

When did Rizal write the poem Sa Aking Mga Kababata?

1869 At the age of eight, Rizal wrote his first poem entitled "Sa Aking Mga Kabata." The poem was written in tagalog and had for its theme "Love of One's Language." by: almig

Mga kapatid ni Jose Rizal?

anz ulysse bota. riza (another answer from mademoiselleshyne:) Ang mga kapatid ni Jose Rizal ay sina Saturnina, Paciano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Conception, Josefa

Sa aking mga kabata tula?

kapagka ang baya'y sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit sanlang kalayaan nasaring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid pagkat ang salita'y isang ka