What would you like to do?

How do you paraphrase the poem Sa Aking mga Kabata by Jose Rizal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

The poem "Sa Aking Mga Kabata" (To My Fellow Youth) was the very first poem written by Jose Rizal. It was written in his native Tagalog while he was yet 8 years old. The poem is about love of one's native language, in this case, Tagalog. Paraphrase: A nation that loves its God-given language also loves freedom.
Thanks for the feedback!

Mensahe ng tula ni rizal na sa aking mga kabata?

PIRARATING NITO NA KAILANGANG MAHALIN NATIN ANG SARILING ATIN O ANG ATING BANSA UPANG TAYO AY MATUTONG TUMAYO SA SARILI NATING MGA PAA NA HINDI NAGPAPASAKOP SA IBANG BANSA SA

Meaning of the poem sa aking kabata by Jose Rizal?

The meaning of sa aking kababata is all about being one language that we use in our country that we need to love our language and learn how to speak about it as we grow old.

Sa aking mga kababata ni Jose Rizal?

Sa Aking Mga Kababata ni José Rizal Kapagka ang baya'y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit, Sanglang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong

Sa aking mga kabata by Jose rizal?

Kapagka ang baya'y sadyang umiibig Sa langit salitang kaloob ng langit Sanlang kalayaan nasa ring masapi Katulad ng ibong nasa himpapawid Pagka't ang salita'y isang k

When did Rizal write the poem Sa Aking Mga Kababata?

1869 At the age of eight, Rizal wrote his first poem entitled "Sa Aking Mga Kabata." The poem was written in tagalog and had for its theme "Love of One's Language." by: almig

Sa aking mga kabata tula?

kapagka ang baya'y sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit sanlang kalayaan nasaring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid pagkat ang salita'y isang ka

Message of the poem sa aking mga kabata?

Sa Aking Mga Kabatà " (in English, To my Fellow Youth) is a poem  about the love of one's native language. It is written in Tagalog.