How long was xia ruled?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

2070-1600bce
1 person found this useful

How do you pronounce xia?

Shee-ah (note the sh sound in this is really in between sh and ss )

What actors and actresses appeared in Qian Long xia Yangzhou - 1978?

The cast of Qian Long xia Yangzhou - 1978 includes: Han Chen Wang Ying Cheung as (Guest star) Pei Chi Huang Nan Chiang Chia Chun Lun Wen Chung Ku Ching Ho Wang Kara Hui Fanny