Ibat-ibang anyo ng pangungusap?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Payak - ito ay anyo ng pangungusap na may isang kaisipan lamang.
Tambalan - ito ay anyo ng pangungusap na binubuoo ng dalawa o higit pang puno o nakapag-iisang sugnay.

Hugnayan - ito ay anyo ng pangungusap na binubuo ng isang punong sugnay at ang isa o higit pang pantulong o di-nakapag--iisang sugnay.

Langkapan - ito ay anyo ng pangungusap na binubuo ng dalang puno o nakapag-iisang sugnay at isa o higit pang pantulong o di-nakapag-iisang sugnay.
23 people found this useful

Mayroon ba kayongmga larawan ng iba't ibang anyo ng lupa?

Kapatagan - isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa, patag at pantay ang lupa rito. Maaaring itong taniman ng mga palay,mais,at gulay. . Bundok - isang pagtaas

3 anyo ng liham?

1. liham pangkaibigan. 2. lihaham pangangalakal. 3. liham paanyaya. 1. liham pangkaibigan. 2. lihaham pangangalakal. 3. liham paanyaya
In Mga tanong sa Tagalog

Anyo ng panitikan?

Anyo ng panitikan is a tagalog and it can be translated into Humanphysical Literature.