What would you like to do?

Ilan ang populasyon ng Pilipinas as of 2005?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

SAGOT
HALOS 1/8 NG KABUUANG POPULASYON NG BUONG MUNDO
14 people found this useful
Thanks for the feedback!

Ilan ang bilang ng populasyon sa pilipinas noong 2010?

Ang populasyon ay ang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o bansa ano man ang kanilang gulang,kasarian at pangkat na kanilang kinabibilangan. Ang kasalukuyang bilan