What would you like to do?

Kagamitan ng negrito indones at Malay?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

espada (malay) buhay na bato (indones)
Thanks for the feedback!

Larawan ng negrito?

See related link below for information and a picture of Negritos.

What are the negritos?

They are ethnic groups in Malaysia and the Andeman Islands

Di-maabot ng kawalang Malay?

  Summer is the most fashionable season ,in the summer many human become more fashionable,especially women and girl . so ,if you have a replica watches or omega watche

Ano ang mga katangian ng mga Indones?

may dalawang pangkat ng Indones: Unang pangkat: maputi,manipis ang mukha, at mataas Pangalawang pangkat: May Pagkaitim, Katamtaman ang taas, malapad ang ilong, at maka