Kahulugan ng monopolyo?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Sa ano anong mga katangian naman sila nag karoon ng pagkakaiba
5 people found this useful

Kahulugan ng haka-haka?

Kahulugan ng haka-haka is a Tagalog phrase. In English, kahuluganmeans definition. Ng is translated as of, and haka-haka meansopinion.

Kahulugan ng sining pakikipagtalastasan?

masining na pagpapahayag o retoriko - isang paraan ng pagpapahayag na maayos, malinaw at higit sa lahat kaakit-akit nang sa gayon maging maganda sa pandinig ng mga makikinig a

Kahulugan ng antas ng wika?

Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa pa ring mahalagang katangiang taglay nito. Tulad ng tao, sa pamantayan ay gayundin ang wika, nahahati ito sa iba't ibang kategorya ayon
In Uncategorized

What is monopolyo?

Market shares are occupied by one big enterprise or a fewenterprises in a specific industry, and only a few companies areable to struggle the rest and the others find no way t