What would you like to do?

Kahulugan ng talampas?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

isang mataas na anyung lupa o parang bundok na patag ang tuktuk o itaas
Thanks for the feedback!

Kahulugan ng haka-haka?

Kahulugan ng haka-haka is a Tagalog phrase. In English, kahulugan  means definition. Ng is translated as of, and haka-haka means  opinion.

Kahulugan ng sining pakikipagtalastasan?

masining na pagpapahayag o retoriko - isang paraan ng pagpapahayag na maayos, malinaw at higit sa lahat kaakit-akit nang sa gayon maging maganda sa pandinig ng mga makikinig a

Kahulugan ng antas ng wika?

Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa pa ring mahalagang katangiang taglay nito. Tulad ng tao, sa pamantayan ay gayundin ang wika, nahahati ito sa iba't ibang kategorya ayon