Katuturan at kahalagahan ng masining na pakikinig?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

katngahan lang ito
4 people found this useful

Katuturan ng pagbasa?

subukan ang WikiAnswers filipino, maaaring ito ay mas mahusay para sa iyo.

Mga uri ng pakikinig?

1. Deskriminatibo 2. Komprehensibo 3. Paglilibang 4. Paggamot 5. Kritikal

Halimbawa ng masining na paglalarawan?

Ang hubog ng kanyang katawan ay hubog-gitara. Ang kutis niya ay mamula-mula tulad ng makopa Ang kanyang mga daliri ay hugis-kandila. Ang kanyang pinilakang buhok ay nagpap

Ano ng ibig sabihin ng implayd na pakikinig?

Sa antas na ito, tinutuklas ng isang tagapakinig ang mga mensaheng nakatago sa likod ng mga salitang naririnig. Ang hindi sinasabi ng tuwiran ay inaalam ng tagapakinig sa labe