What would you like to do?

Mabisang gamot sa kulani?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mabisang gamot sa kulani?
jakol lng
5 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga panuntunan sa mabisang pakikipagkomunikasyon?

Unang una, isipin muna ng tagapagsalita kung ano ang dapat  niyang sabihin bago niya ito ipahayag. Isipin muna ang damdamin ng  tagatanggap, kung masasaktan ba ito o hindi.

Anong gamot sa napaso?

pag nasunog ang balat, flamazine..... pag napaso, pwede din ang flamazine.... pede din ang calmosepthine

Halamang gamot sa bukol sa tuhod?

Lagare na binabad sa suka na may konting sili , tas bili ka ng spagetsme at ipadaan u sa lrt , sigurado sabog , dont u know it mga engot tlga kayo anu ba ?