What would you like to do?

Mga pilipinong imbentor?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

mga pilipinong imbentor at ang kanilang inimbento
3 people found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Can you make enough money to support a family as a juggler?

View Full Interview

Pilipinong ekonomista at kanilang mga kontribusyon?

1. Si Jose Encarnacion Jr. (1928 - 1998) ang nagbigay ng kontribusyon ukol sa sa teorya ng Ekonomiya ng Pilipinas. Sa kanyang pagsulat ng mga artikulo ukol sa Ekonomiya ng Pil
'Sinu-sino ang mga pilipinong imbentor'?

'Sinu-sino ang mga pilipinong imbentor'?

Filipino Inventors Gregorio Zara - Filipino Scientist. He was invented the two-way television telephone or videophone (1955) patented as a "photo phone signal separator netwo
Mga pilipinong may kapansanan na nagtagumpay sa buhay?

Mga pilipinong may kapansanan na nagtagumpay sa buhay?

1. Si Apolinario Mabini (1864-1903), kilala bilang Dakilang Paralitiko at Utak ng Rebolusyon, ay pangalawa sa walong anak nina Inocencio Mabini at Dionisia Maranan, sa baryo T