Mga importanteng impormasyon tungkol sa burol?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

gago ito bolang
3 people found this useful

Impormasyon tungkol sa australophitecus?

Tinatayang nabuhay ang Australopithecus mula 5.3 hanggang 1.6 na milyong taon na ang nakakaraan. Ang bungo nito ay may sukat na 430 hanggang 500 cc. Si Raymond Dart ang unang

Impormasyon tungkol sa maranao?

ang mangyan o Mayan ay nakatira sa bulubundukin! karaniwan din silang matatagpuan sa mga cave! pango ang kanilang ilong,maitim,katamtaman ang taas at curly ang buhok! m