Mga karapatan ng kababaihan sa panahon ng komonwelt?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Nitong nakaraang Marso 8, 2006 ay ginunita natin ang ika-96
Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan. Kung babalikan, ang ideya ng
pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan ay umusbong sa
pagpapalit daang-taon tungong 1900s. Ayon sa Wikipedia
(http://en.wikipedia.org), kabilang dito ang inilunsad ng mga
kababaihang manggagawa mula sa iba't ibang pabrika ng kasuotan at
tela (garments & textile) sa New York City noong 8 Marso 1857 na kilos
protesta kaugnay ng isyu ng mababang sahod, mahabang oras ng trabaho at
karapatan sa paghahanap-buhay at makataong kondisyon sa loob ng
pabrika.
Dito sa Pilipinas, kalahati ng sambayanang Pilipino ay kababaihan at
kalakhan ng mga manggagawa sa ating bansa ay kababaihan. Sa CEPZ ay
mahigit 65% porsyento ng manggagawa ay mga kababaihan. Kung gayon, ang
malaking bilang na ito ay nagpapakita ng signipikanteng papel na
ginagampanan ng sektor ng kababaihan sa pagpapakilos ng ekonomiya ng
Pilipinas gayundin sa pagpapalaya ng mga aping uri sa lipunan.
Subalit sa kasalukuyan ay nananatiling walang lakas at malayang
napagsasamantalahan ang mga kababaihan, lalo't higit ang mga
di-organisadong manggagawa sa loob ng pabrika, sa kabila ng pag-iral ng
mga batas ng Republika na gumagarantiya sa kanilang mga karapatan.
Kung susuriin ang kasalukuyang kondisyon ng paggawa sa ating bansa,
kapansin-pansin na maraming mga kumpanya at kapitalista ang mas
nagnanais na babae ang magtatrabaho para sa kanila. Kinakailangan pa
iyong mga bata at dalaga pa. Ito ay dahil na rin sa paniniwalang
katangian na ng kababihan ang pagiging masunurin, masinop at kimi. Sa
paggawaan ng damit, pagkain, at maging sa elektroniks makikita ang mga
kababaihang manggagawa. Doon, sila ay nakararanas ng matinding
diskriminasyon at pagsasamantala tulad ng mababang pasahod, sobrang
pagpapatrabaho, kontakwalisasyon, pagkakait sa kanila ng mga benepisyo,
maging sa pagbibigay ng promosyon at mga kasanayan. Karaniwan nang
apektado ang kanilang kaseguruhan sa hanapbuhay.
Sa kasaysayan makikita ang pag-iral ng pagsasamantala sa kababaihan, sa
pangkalahatan, at sa mga kababaihang manggagawa sa partikular. Ito ay
bunga ng sistemeng pyudal-patriarkal na umiiral noon pa mang unang
panahon. Ito ay isang sistema kung saan tinitingnan na ang kalalakihan
ay mas mahusay at makapangayarihan kaysa sa mga kababaihan. Katulad ng
isang ama na siyang nagdedesisyon sa pamilya. Ipinapakita din nito na
ang papel lamang ng babae ay gumawa ng gawaing-bahay, mag-alaga ng anak
at asawa, at ang lalaki ang siyang magtatrabaho para sa kanila. Isang
mahina at pambahay na katangian ang tinataglay ng isang babae.
Kung tutuusin, kayang ipagtangol ng mga kababaihang manggagawa ang
kanilang karapatan at uri sa pamamagitan ng pag-alam sa kanilang
pangunahing karapatan at sa sama-samang pagkilos at pakikibaka laban sa
mga mapagsamantalang kapitalista. Kaugnay nito, may mga batas na
maaaring gamitin laban sa naghaharing-uri upang kahit papaano ay
masalag ang tuluyang pagsasawalang-bahala at pagsupil sa karapatan ng
mga kababaihang manggagawa.
anndecey delrosario
2 people found this useful

Mga laro sa panahon ng kastila?

ang mga laro sa panahon ng kastila ay sabong,karera ng kabayoat majhong sorry un lng alm q eh..................................................................................

Mga batas sa panahon ng komonwelt?

From : Juster Ballesteros Of Asingan, Pangasinan .. " PANAHON NG KOMONWELT " Ang Komonwelt ng Pilipinas (Ingles : Commonwealth of the Philippines ; Kastila : Manc

Anu-ano ang karapatan ng mga kababaihan?

maraming mga karapatan ang kababaihan tulad nito *pagaalaga *pagdidisisyon *paglalaganap *pagsasalita/pinagsasabihan *atbp. ganyan karami ang kahalagahan ng babae