What would you like to do?

Mga pag-aalsa laban sa kastila?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

MAY 10, 1976, nsgasaan ang 1 mtndng bbae pero tinkbuhan ng nksgsa.Bgo nmtay ang mtnda tinuran nia ito, "alaw ina magnat", 1ng itim n dsal.S lht ng nkbsa ni2 mgppktng mtnda ng 3x ng mdling araw!Ta2bi sau,duguan,humihini ng 2long!Nngyari i2 ky MARKY CIELO ng STARSTRUCK dhil d nia naipsa sa 17tao nmty xa arw n dec.7,2008,11:15 d sya ngicng.Sori kilngn q ipsa kc ay0n sa rsearch 220 i2!Niplabas na ito s NGINIG..
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Mga laro sa panahon ng kastila?

ang mga laro sa panahon ng kastila ay sabong,karera ng kabayoat majhong sorry un lng alm q eh..................................................................................