What would you like to do?

Mga pinagkukunang yaman ng ibat ibang rehiyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

number 2 mo to sa assignment nu ? ..


hindi oynumber 1000
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Anu-ano ang mga pinagkukunang yaman ng bansa ng pilipinas?

Ang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang yaman tulad ng yamang lupa na makukuha sa mga ( bundok, kabundukan, talampas, burol, kapatagan, lambak atbp); yamang tubig na maku

Kahulugan ng pinagkukunang yaman?

Pinagkukunang Yaman(resources) ito ay mga katangian ng tao,biyaya ng kalikasan at mga bagay na gawa ng tao na tumutulong sa paggawa ng produksyon at tutugon sa pangangailanga

Mga ibat-ibang uri ng nota?

NOTA : BILANG NG KUMPAS:    whole note 4 kumpas    half note 2 kumpas    quarter note 1 kumpas    eight note 1/2 kumpas    (ndi qko pu mlgay ung drawing